Geen producten (0)

Voorwaarden (Nederlands/Dutch)

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN: INTERNATIONALE HANDELSONDERNEMING WEVERS B.V.

 

Artikel 1 Definities

 

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

Gebruiker                     : Internationale Handelsonderneming Wevers B.V., de gebruiker van de  algemene voorwaarden, verkoper;

Wederpartij                  : de wederpartij van gebruiker, koper, opdrachtgever;

Overeenkomst              : de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij.

 

Artikel 2 Algemeen

 

 • 1 De bepalingen van deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een wederpartij, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

 

 • 2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor welker uitvoering van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

 

 • 3 De voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk uitgesloten;

 

 • 4 Indien gebruiker met wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

 

 • 5 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 

 • 1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

 

 • 2 Overeenkomsten waarbij gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten:

 

 1. a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst;
 2. b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door wederpartij van een door gebruiker gedaan aanbod;
 3. c) bij gebreke daarvan, door de overhandiging door wederpartij aan gebruiker van relevante bescheiden en zaken die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht;

 

 • 3 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 21 dagen na factuurdatum;

 

 • 4 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

 

 • 5 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend-, vervoers-, reis-, verpakkings-, en behandelingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

 

 • 6 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft;

 

 • 7 Gebruiker behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 

 • 1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;

 

 • 2 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

 

 • 3 De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen;

 

 • 4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is
  uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn;

 

 • 5 Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

 

 • 6 De wederpartij vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de wederpartij toerekenbaar is;

 

 • 7 Gebruiker is gerechtigd de zaken die zij van de wederpartij onder zich heeft onder zich te houden tot de wederpartij aan al haar verplichtingen jegens gebruiker heeft voldaan, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld;

 

 • 8 Reparatie/onderhoud en het verlenen van andere diensten door gebruiker aan de wederpartij geschiedt immer onder regie en verantwoordelijkheid van de wederpartij. Na voltooiing van de werkzaamheden als hier bedoeld, zal de wederpartij de werkopdracht voor akkoord ondertekenen. Ondertekening van de werkopdracht houdt in, dat gebruiker de werkzaamheden deugdelijk heeft uitgevoerd. De verrichte diensten worden alsdan, behoudens tegenbewijs, geacht te beantwoorden aan de overeenkomst.

 

Artikel 5 Levering

 

 • 1 Levering geschiedt af magazijn van gebruiker, tenzij anders is overeengekomen;

 

 • 2 De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

 

 • 3 Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij;

 

 • 4 Indien gebruiker gegevens behoeft van de wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de wederpartij deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld;
 • 5 U heeft het recht de bestelling te annuleren, tenzij anders overeengekomen, als onze artikelen niet binnen 30 dagen bij u zijn afgeleverd. Producten waarvan van begin af aan een langere levertijd dan 30 dagen is afgesproken of vermeld vallen niet onder deze regeling.

 

Artikel 6 Specificaties, Monsters en modellen

 

 • 1 Productspecificaties kunnen (door gebruiker) worden gewijzigd. Gebruiker behoudt zich het recht voor zaken te leveren die in geringe mate afwijken van de order. Gebruiker zal de wederpartij vooraf schriftelijk in kennis stellen, indien productspecificaties worden gewijzigd. Het is gebruiker toegestaan na voorafgaand overleg met de wederpartij een andere zaak te leveren dan besteld, mits het vervangende product gelijkwaardig is aan het bestelde product;

 

 • 2 Is aan de wederpartij een demo/model/afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen;

 

 • 3 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
 • - afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10 %;
 • - de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten.

 

Artikel 7 Onderzoek en reclames

 

 • 1 De wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 8 dagen te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer kunnen worden gesteld;

 

 • 2 Eventuele zichtbare tekorten of gebreken dienen op de ontvangstbon, afleverbon of op de vervoersdocumenten te worden aangetekend. De tekorten of gebreken behoren voorts binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare tekorten of gebreken behoren terstond na ontdekking te worden gemeld;

 

 • 3 Bij tijdige reclamatie zal gebruiker de tekorten of gebreken aan de zaken per omgaande herstellen c.q. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden, hetgeen wederpartij schriftelijk kenbaar dient te maken;

 

 • 4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het onder “Aansprakelijkheid” bepaalde;

 

 • 5 Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

 

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten

 

 • 1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen;

 

 • 2 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of gedeelten daarvan. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen;

 

 • 3 Indien gebruiker met wederpartij een vaste prijs of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs of tarief;

 

 • 4 Gebruiker is gerechtigd haar prijs te verhogen indien niet binnen 3 maanden na datum overeenkomst uitvoering aan de overeenkomst is gegeven;

 

 • 5 Gebruiker mag de prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk met 10 % of meer overstijgt zodat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen prijs;

 

 • 6 Gebruiker zal wederpartij het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat;

 

 • 7 Gebruiker is gerechtigd aan wederpartij een voorschot in rekening te brengen.

 

Artikel 9 Betaling

 

 • 1 Betaling geschiedt à contant bij (af)levering of binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

 

 • 2 Indien de wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 21 dagen, is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, tenzij de wettelijke (handels-)rente hoger is in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

 

 • 3 In geval van liquidatie,(aanvraag van) faillissement, toelating van de schuldenaar tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar;

 

 • 4 Gebruiker heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 

 • 1 Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen;

 

 • 2 De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren;

 

 • 3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;

 

 • 4 Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen, althans zal de wederpartij gehouden zijn op eerste verzoek van de gebruiker de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken franco aan gebruiker te retourneren.

 

Artikel 11 Garantie

 

 • 1 Gebruiker garandeert, dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld in Nederland;

 

 • 2 De onder lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor de duur van 12 maanden;

 

 • 3 De garantie is steeds beperkt tot de door de toeleverancier/fabrikant verstrekte garantie;

 

 • 4 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van vervuiling, normale slijtage, onoordeelkundig, oneigenlijk gebruik of gebruik in afwijking van de gebruiksaanwijzing, of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is;

 

 • 5 Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde zaken, doch niet op arbeidsloon, transportkosten, voorrijkosten en verzendkosten, deze komen voor rekening van wederpartij;

 

 • 6 Garantie op het uitgevoerde werk is slechts van toepassing indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

 

 • 7 Deze garantie vervalt:
  - bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
  -  na bewerkingen, wijzigingen, veranderingen of reparatie door wederpartij of een derde aan of van het geleverde;

 

 • 8 Zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

 

Artikel 12 Incassokosten

 

 • 1 Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
  rechte voor rekening van wederpartij. In ieder geval is de wederpartij in het geval van
  een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00;

 

 • 2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 

 • 1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • - de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
 • - na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;
 • - wederpartij een in rekening gebracht voorschot niet tijdig voldoet;

      In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de

      opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;

 • - de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit

      de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of   onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

 

 • 2 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

 

 • 3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

 

 • 4 Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14  Annulering

 

 • 1 Indien wederpartij de overeenkomst annuleert is wederpartij gehouden conform de onderstaande regeling een bepaald percentage van de overeengekomen order/offerte prijs (inclusief BTW) als annuleringskosten aan gebruiker te betalen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;

 

 • 2 Bij annulering tot 4 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst/levering 0%;
  Bij annulering tot 2 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst/levering 30%;

Bij annulering tot 1 week voor aanvang uitvoering overeenkomst/levering 50%;
Bij annulering minder dan 1 week voor aanvang uitvoering overeenkomst/levering 70%;

 

 • 3 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden;

 

 • 4 Naast de annuleringskosten dient de wederpartij de reeds door gebruiker aangeschafte zaken zoals gereedschap, materialen, accessoires, al dan niet be- of verwerkt, af te nemen en is wederpartij gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan gebruiker te voldoen;

 

 • 5 Indien een uurtarief of dagdeeltarief is overeengekomen, bepaalt de gebruiker naar redelijkheid wat als de overeengekomen prijs heeft te gelden in het kader van deze annuleringsregeling. Gebruiker dient daartoe in te schatten hoeveel uren of dagdelen in rekening zouden zijn gebracht bij niet-annulering van de overeenkomst.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 

 • 1 Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de wederpartij beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld;

 

 • 2 Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag exclusief BTW, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

 

 • 3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 

-  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
   zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene
   voorwaarden;
-  de eventuele redelijke kosten, gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan
   de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker
   toegerekend kan worden;
- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
   wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade
   als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

 

 • 4 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

 

 • 5 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is gebruiker nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij gebruiker bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij gebruiker steeds de bedoeling van wederpartij als uitgangspunt neemt;

 

 • 6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 16 Risico-overgang

 

 • 1 De wederpartij dient de zaken direct na gereedkoming af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer de zaken voor de wederpartij beschikbaar zijn of ter aflevering bij de wederpartij worden aangeboden, doch niet door de wederpartij worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van gebruiker aan de wederpartij;

 

 • 2 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze producten aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen voor levering, een en ander nadat de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

 

Artikel 17 Overmacht

 

 • 1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

 

 • 2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker, verkeersbelemmeringen, stagnatie in de leveringen door toeleveranciers, stroomstoring en computerstoring worden daaronder begrepen;

 

 • 3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen;

 

 • 4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

 

 • 5 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen.

 

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 

 • 1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht;

 

 • 2 Het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen;

 

 • 3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, adviezen blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 19 Bepalingen terzake verhuur

 

Artikel I Algemeen

 

 • 1 Verhuurder verbindt zich aan huurder nader gespecificeerde zaken ten gebruike in huur af te staan gelijk huurder zich verbindt deze zaken van verhuurder ten gebruike in huur aan te nemen;

 

 • 2 Huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde na beëindiging van de huurtijd terug te leveren, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.

 

Artikel II De Huurperiode

 

 • 1 De huur wordt aangegaan voor een door partijen vastgestelde periode, welke aanvangt
  op de overeengekomen dag van aflevering en eindigt op de overeengekomen dag
  van teruglevering. Het verhuurde dient in zijn geheel en in goede staat te worden teruggeleverd, op een door verhuurder opgegeven locatie;

 

 • 2 Wanneer het verhuurde binnen de overeengekomen huurperiode voortijdig wordt teruggeleverd, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd;
 • 3 Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op de overeengekomen datum van aflevering door huurder wordt afgehaald, dan wel verhuurder niet in staat is gesteld het gehuurde tijdig af te leveren, voorzover verhuurder het transport op zich heeft genomen, is niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van huurder ter beschikking wordt gehouden. Indien huurder niet onverwijld na sommaties het gehuurde afhaalt, is verhuurder gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd blijft;
 • 4 Verhuurder behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode deze niet te verlengen;
 • 5 Indien de huurovereenkomst voor een onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de huurovereenkomst door schriftelijke opzegging door een der partijen aan de medecontractant, met in acht name van een opzegtermijn van 8 werkdagen.

 

Artikel III Beschikbaarstelling

 

 • 1 Verhuurder draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel terzake bestaande Nederlandse wettelijke voorschriften;

 

 • 2 Vanaf de aanvang der huurperiode wordt het gehuurde bij verhuurders opslag of magazijn beschikbaar gesteld. Huurder heeft het recht het gehuurde voor afname te (doen) keuren. Indien huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd;

 

 • 3 Indien verhuurder het transport verzorgt, dient huurder ervoor te zorgen dat de plaats van bestemming goed en tijdig bereikbaar is voor vrachtauto's en andere te gebruiken transportmiddelen, verhuurder en de zijnen gemachtigd zijn de plaats van bestemming te betreden en het gehuurde daar te lossen;

 

 • 4 Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan het terrein of aan goederen die zich daarop of daarin bevinden.

Artikel IV Risico

 

 • 1 Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico - inclusief transportrisico - van
  de gehuurde zaken voor rekening van huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht. Huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde;

 

 • 2 Indien tijdens de huurperiode van enig openbaar terrein of aan derden toebehorend terrein gebruik wordt gemaakt, is huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat door de rechthebbende de nodige toestemming of vergunning wordt verleend;

 

 • 3 Huurder vrijwaart verhuurder voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de gehuurde zaken.

 

Artikel V Gebruik

 • 1 Gedurende de huurperiode is huurder gehouden de gehuurde zaken naar aard en bestemming als een goed huurder te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging;

 

 • 2 Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens verhuurder uitgevoerd. Huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt;

 

 • 3 Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van verhuurder, weshalve alle kosten ten gevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik voor rekening van huurder zijn. Mankementen dienen terstond schriftelijk aan verhuurder te worden gemeld. Gedurende de huurperiode is verhuurder te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het gehuurde te controleren. Huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen;

 

 • 4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder is het niet toegestaan het gehuurde buiten Nederland te brengen of aan enige derde in gebruik te geven, te verkopen of onder te verhuren, noch enig uit de huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 

Artikel VI Teruglevering

 • 1 Na afloop van de huurperiode is huurder verplicht de gehuurde zaken tijdens kantooruren in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet terug te leveren bij de opslagruimte of het magazijn van verhuurder c.q. op het overeengekomen terugleveradres, alwaar huurder als bewijs van teruglevering een bon zal ontvangen;

 

 • 2 Indien huurder zich niet houdt aan de terugleververplichting, zal huurder aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, inkomstenderving van verhuurder daaronder begrepen. Huurder is onder dezelfde voorwaarden verplicht alle bij het gehuurde behorende bescheiden en accessoires op het tijdstip van inlevering aan verhuurder te overhandigen;

 

 • 3 Indien huurder het gehuurde niet op de overeengekomen datum teruglevert, heeft verhuurder het recht om zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden en het gehuurde, waar deze zich ook bevindt, onverwijld weer tot zich te (doen) nemen, onverminderd het recht van verhuurder de hierdoor ontstane schade bij huurder in rekening te brengen. Indien deze situatie zich voordoet, zal verhuurder het gehuurde terstond controleren op eventuele beschadigingen en gebreken. Verhuurder zal huurder per omgaande haar bevindingen betreffende de toestand van het gehuurde kenbaar maken en hem in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren;

 

 • 4 Indien verhuurder het transport verzorgt, is het gestelde in artikel III.3 ten deze van toepassing.

 

Artikel VII  Aansprakelijkheid

 

 • 1 Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van huurder;

 

 • 2 Verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze voorwaarden is bepaald;

 

 • 3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige door huurder of derden geleden schade ten gevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van verhuurder, verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig zijn geweest als gevolg van normale slijtage van de gehuurde zaken. Tevens is verhuurder niet aansprakelijk voor de uitgevoerde opdrachten door de chauffeur/bedieningsman;

 

 • 4 Iedere aansprakelijkheid van verhuurder jegens huurder is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van verhuurder met betrekking tot deze aansprakelijkheid uitkeert. Aansprakelijkheid die verder strekt dan het hiervoor bedoelde bedrag of aansprakelijkheid die niet wordt gedekt door een verzekering wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

 

 • 5 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij verhuurder te worden ingediend;

 

 • 6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verhuurder of zijn ondergeschikten.

 

Artikel VIII Ontbinding

Bij ontbinding van de huurovereenkomst is de huurder gehouden het gehuurde terstond te retourneren.

 

Artikel 20 Niet-overname personeel

 

De wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens toestemming van gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 21 Vertalingen van deze voorwaarden

 

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek.

Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

 

Artikel 22 Geschillen

 

De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad van Arbitrage.

 

Artikel 23 Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 24 Depot voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06025157.

 

 

Terms & Conditions (English)

 

TERMS AND CONDITIONS

FROM: Internationale Handelsonderneming Wevers BV

 

Article 1 Definitions

 

In these conditions, the following terms are used in the following sense, unless explicitly stated otherwise:

 

User: Internationale Handelsonderneming Wevers BV, the user of the general terms and conditions, seller;

Counterparty: the counterparty of user, buyer, client;

Agreement: the agreement between user and counterparty.

 

Article 2 General

 

 • 1 The provisions of these terms and conditions apply to every offer and every agreement between user and a counterparty, insofar as the parties have not deviated explicitly and in writing from these terms and conditions;

 

 • 2 The present terms and conditions also apply to all agreements with the user for which the services of third parties are used;

 

 • 3 The terms and conditions of the other party are expressly excluded;

 

 • 4 If the user concludes agreements with the other party more than once, the present general terms and conditions will always apply to all subsequent agreements, regardless of whether or not they have been declared explicitly applicable;

 

 • 5 If one or more provisions in these terms and conditions are invalid or should be declared void, the remaining provisions of these terms and conditions remain fully applicable.

 

Article 3 Offers and quotations

 

 • 1 All offers, in whatever form, are without obligation, unless a period for acceptance is specified in the offer;

 

 • 2 Agreements to which the user is a party are first considered as concluded:

 

 1. (a) after signature by both parties of an agreement drawn up for that purpose;
 2. b) after receipt and approval of the written acceptance by the other party of an offer made by the user;
 3. c) in the absence thereof, by the handing over by the other party to the user of relevant documents and items required for the execution of the assignment;

 

 • 3 In the case of verbal agreements, the invoice is deemed to accurately and completely represent the agreement, except for complaints within 21 days of the invoice date;

 

 • 4 If a natural person concludes an agreement on behalf of or for the account of another natural person, he declares - by signing the contract - that he is authorized to do so. In addition to the other natural person, this person is jointly and severally liable for all obligations arising from the agreement;

 

 • 5 The prices in the aforementioned offers and quotations are in Euros excluding VAT and other government levies, as well as excluding shipping, transport, travel, packaging and handling costs, unless explicitly agreed otherwise;

 

 • 6 If the acceptance deviates from the offer included in the quotation, the user is not bound by it. The agreement will then not be concluded in accordance with this deviating acceptance, unless the user indicates otherwise;

 

 • 7 User reserves the right to deliver cash on delivery.

 

Article 4 Execution of the agreement

 

 • 1 User will execute the agreement to the best of his knowledge and ability and in accordance with the requirements of good workmanship;

 

 • 2 If and insofar as the proper execution of the agreement requires, user has the right to have certain work done by third parties;

 

 • 3 The other party shall ensure that all data, of which the user indicates that they are necessary or of which the other party should reasonably understand that they are necessary for the execution of the agreement, is provided to the user in a timely manner. If the data required for the implementation of the agreement have not been provided to the user in a timely manner, the user has the right to suspend the performance of the agreement and / or to charge the other party for the additional costs resulting from the delay in accordance with the usual rates. ;

 

 • 4 The user is not liable for damage of whatever nature caused by the fact that the user 
  relied on incorrect and / or incomplete data provided by the other party, unless the user should have been aware of this incorrectness or incompleteness;

 

 • 5 If work is performed by the user or third parties engaged by the user in the context of the assignment at the location of the other party or at a location designated by the other party, the other party shall provide the facilities reasonably required by those employees free of charge;

 

 • 6 The other party indemnifies the user against any claims from third parties who suffer damage in connection with the implementation of the agreement and which damage is attributable to the other party;

 

 • 7 The user is entitled to retain the items in her possession of the other party until the other party has fulfilled all its obligations towards the user, unless the other party has provided adequate security for those costs;

 

 • 8 Repair / maintenance and the provision of other services by the user to the other party always takes place under the direction and responsibility of the other party. After completion of the work as referred to here, the other party will sign the work order for approval. Signing the work order means that the user has performed the work properly. The services provided are then, subject to proof to the contrary, deemed to conform to the agreement.

 

Article 5 Delivery

 

 • 1 Delivery takes place from user's warehouse, unless agreed otherwise;

 

 • 2 The other party is obliged to take delivery of the goods at the moment that the user delivers them to him or has them delivered, or at the moment when they are made available to him in accordance with the agreement;

 

 • 3 If the other party refuses to take delivery or is negligent in providing information or instructions that are necessary for the delivery, the user is entitled to store the goods at the other party's expense and risk;

 

 • 4 If the user requires information from the other party in the context of the performance of the agreement, the delivery time starts after the other party has made this available to the user;

 

 • 5 You have the right to cancel the order, unless otherwise agreed, if our items have not been delivered to you within 30 days. Products for which a longer delivery time than 30 days has been agreed or stated from the start are not covered by this regulation.

 

Article 6 Specifications, Samples and models

 

 • 1 Product specifications can be changed (by user). The user reserves the right to deliver goods that deviate slightly from the order. The user will inform the other party in writing in advance if product specifications are changed. After prior consultation with the other party, the user is permitted to deliver a different item than that ordered, provided that the replacement product is equivalent to the product ordered;

 

 • 2 If a demo / model / image has been shown or provided to the other party, then it is presumed to have been provided only as an indication without the matter having to conform to it, unless it is expressly agreed that the matter will correspond to it;

 

 • 3 The following situations can never give rise to any complaints:
 • - deviations in color, weight and size of less than 10%;
 • - the typesetting or printing errors stated in the catalog / offer / price list.

 

Article 7 Investigation and complaints

 

 • 1 The other party is obliged to have the goods delivered inspected at the time of delivery, but in any case within 8 days. In addition, the other party should investigate whether the quality and quantity of the delivered goods correspond to what has been agreed, or at least meets the requirements that can be set for this in normal (trade) traffic;

 

 • 2 Any visible deficiencies or defects must be noted on the receipt, delivery note or on the transport documents. The deficiencies or defects must also be reported to the user in writing within 8 working days after delivery. Invisible shortages or defects should be reported immediately after discovery;

 

 • 3 In the event of a timely complaint, the user shall rectify the deficiencies or defects in the goods immediately or perform the work as agreed, unless this has become demonstrably pointless for the other party, which the other party must make known in writing;

 

 • 4 If the performance of the agreed work is no longer possible or useful, the user will only be liable within the limits of the provisions under "Liability";

 

 • 5 If a complaint is made in a timely manner pursuant to the previous paragraph, the other party remains obliged to purchase and pay for the purchased items. If the other party wishes to return defective items, this will only be done with the user's prior written consent in the manner indicated by the user.

 

Article 8 Reimbursements, price and costs

 

 • 1 The parties can agree a fixed price at the conclusion of the agreement;

 

 • 2 If no fixed price is agreed, the price will be determined on the basis of actual hours spent or parts thereof. The price is calculated according to the user's usual hourly rates, valid for the period in which the work is being performed, unless a different hourly rate has been agreed upon;

 

 • 3 If the user agrees a fixed price or hourly rate with the other party, the user is nevertheless entitled to increase the price or rate;

 

 • 4 User is entitled to increase its price if the agreement has not been executed within 3 months after the date of the agreement;

 

 • 5 The user may increase the price if it appears during the execution of the work that the originally agreed or expected amount of work exceeds 10% or more, so that the user cannot reasonably be expected to perform the agreed work at the originally agreed price;

 

 • 6 User will inform the other party of the intention to increase the price or rate in writing. The user will thereby state the size of the increase and the date on which it will commence;

 

 • 7 The user is entitled to charge an advance to the other party.

 

Article 9 Payment

 

 • 1 Payment is made in cash upon delivery or within 21 days of the invoice date, in a manner to be specified by the user in the currency in which the invoice was made. Objections to the amount of the invoices do not suspend the payment obligation;

 

 • 2 If the other party fails to pay within the period of 21 days, the other party is legally in default. The other party then owes an interest of 1.5% per month, unless the statutory (trade) interest is higher in which case the highest interest applies. The interest on the claimable amount will be calculated from the moment that the other party is in default until the moment of payment of the full amount;

 

 • 3 In the event of liquidation, (application for) bankruptcy, admission of the debtor to the debt restructuring pursuant to the Natural Persons Debt Restructuring Act, attachment or (provisional) suspension of payment of the other party, the user's claims against the other party are immediately claimable;

 

 • 4 The user has the right to have the payments made by the other party go first of all to reduce the costs, then to reduce the interest still due and finally to reduce the principal sum and the current interest.

 

Article 10 Retention of title

 

 • 1 All goods delivered by user remain the property of user until the other party has fulfilled all obligations arising from all agreements concluded with user;

 

 • 2 The other party is not authorized to pledge the items subject to the retention of title, nor to encumber them in any other way;

 

 • 3 If third parties seize the goods delivered under retention of title or wish to establish or enforce rights thereon, the other party is obliged to inform the user of this as soon as can reasonably be expected;

 

 • 4 In the event that the user wishes to exercise his ownership rights referred to in this article, the other party already gives unconditional and irrevocable permission to the user or third parties to be designated by him to enter all those places where the user's property is located and those items to take back, at least the other party will be obliged to return the goods subject to the retention of title carriage paid to the user at the user's first request.

 

Article 11 Warranty

 

 • 1 User guarantees that the goods to be delivered meet the usual requirements and standards that can be set in the Netherlands;

 

 • 2 The guarantee referred to in paragraph 1 of this article applies for the duration of 12 months;

 

 • 3 The warranty is always limited to the warranty provided by the supplier / manufacturer;

 

 • 4 The aforementioned guarantee does not apply if the defect has arisen as a result of contamination, normal wear and tear, improper use, improper use or use in deviation from the instructions for use, or if the other party or third parties have made changes without the written permission of the user, try to bring it to the object or have used it for purposes for which the object is not intended;

 

 • 5 Warranty is only provided on delivered goods, but not on labor, transport costs, travel costs and shipping costs, these will be borne by the other party;

 

 • 6 A guarantee on the work performed is only applicable if the parties have explicitly agreed this in writing;

 

 • 7 This guarantee expires: 
  - in the event of resale of the delivered goods, unless the parties have explicitly agreed otherwise; 
  - after operations, changes, changes or repairs by the other party or a third party to or from the delivered goods;

 

 • 8 As long as the other party does not meet its obligations arising from the agreements concluded by the parties, it cannot invoke this guarantee provision.

 

Article 12 Collection costs

 

 • 1 If the other party is in default or omission in the (timely) fulfillment of its obligations, all reasonable costs for obtaining settlement out of 
  court will be borne by the other party. In any case, the other party 
  owes collection costs in the case of a monetary claim. The collection costs are calculated in accordance with the collection rate as advised by the Netherlands Bar Association in collection cases, with a minimum of € 350.00;

 

 • 2 If the user has incurred higher costs, which were reasonably necessary, these also qualify for reimbursement. Any reasonable judicial and execution costs incurred will also be borne by the other party.

 

Article 13 Suspension and termination

 

 • 1 User is entitled to suspend compliance with the obligations or to terminate the agreement if:
 • - the other party does not, not timely or fully comply with the obligations under the agreement;
 • - after the agreement has been concluded, the user learns of circumstances that give good reason to fear that the other party will not, not timely or not fully meet the obligations;
 • - the other party does not pay an advance on time charged;

      In case there is good reason to fear that the other party will only partially or not properly comply, the

      suspension only permitted to the extent that the shortcoming justifies it;

 • - the other party was requested at the conclusion of the agreement to provide security for the fulfillment of its obligations

      the agreement and this security is not provided or is insufficient. As soon as security has been provided, the power to suspend expires, unless this payment is unreasonably delayed as a result;

 

 • 2 Furthermore, the user is entitled to dissolve the agreement (or cause it to be dissolved) if circumstances arise that are of such a nature that fulfillment of the agreement is impossible or can be demanded according to the standards of reasonableness and fairness or if circumstances otherwise arise of which be such that unaltered maintenance of the agreement cannot reasonably be expected;

 

 • 3 If the agreement is dissolved, the user's claims against the other party become immediately claimable. If the user suspends compliance with the obligations, he retains his rights under the law and the agreement;

 

 • 4 User always retains the right to claim compensation.

 

Article 14 Cancellation

 

 • 1 If the other party cancels the agreement, the other party is obliged to pay a certain percentage of the agreed order / quotation price (including VAT) to the user as cancellation costs, without prejudice to the right to full compensation, including lost profit;

 

 • 2 If canceled up to 4 weeks before the start of the agreement / delivery, 0%; 
  For cancellation up to 2 weeks before the start of the agreement / delivery 30%;

If canceled up to 1 week before the start of the agreement / delivery, 50%; 
If canceled less than 1 week before the start of the agreement / delivery, 70%;

 

 • 3 Cancellation must be done by registered letter;

 

 • 4 In addition to the cancellation costs, the other party must purchase items already purchased by the user such as tools, materials, accessories, whether or not processed or processed, and the other party is obliged to pay the user all costs arising from this;

 

 • 5 If an hourly rate or part-time rate has been agreed, the user will reasonably determine what is to be considered as the agreed price in the context of this cancellation scheme. To this end, the user must estimate how many hours or parts of the day would have been charged if the agreement were not canceled.

 

Article 15 Liability

 

 • 1 If the items supplied by the user are defective, the liability of the user vis-à-vis the other party is limited to what is arranged in these conditions under "Warranty";

 

 • 2 If the user is liable for direct damage, that liability is limited to a maximum of the amount to be paid out by the user's insurer, at least to a maximum of the invoice amount excluding VAT, at least that part of the invoice to which the liability relates;

 

 • 3 Direct damage is exclusively understood to mean:

 

- the reasonable costs for determining the cause and extent of the damage, 
   insofar as the determination relates to damage within the meaning of these general 
   terms and conditions; 
- any reasonable costs incurred to ensure that the user's defective performance 
   complies with the agreement, unless the user 
   cannot be held responsible for this defect ; 
- the reasonable costs incurred to prevent or limit damage, insofar as the 
   other party demonstrates that these costs have led to limitation of direct damage 
   as referred to in these general terms and conditions;

 

 • 4 User is never liable for indirect damage, including consequential damage, lost profit, lost savings and damage due to business interruption;

 

 • 5 The user is never liable for damage resulting from advice given. Advice is always given on the basis of the facts and circumstances known to the user and in mutual consultation, whereby the user always takes the intention of the other party as a starting point;

 

 • 6 The limitations of liability for direct damage included in these general terms and conditions do not apply if the damage is due to intent or gross negligence on the part of the user or his subordinates.

 

Article 16 Transfer of risk

 

 • 1 The other party must take delivery of the goods immediately upon completion. If the goods are available to the other party or are offered for delivery to the other party, but are not purchased by the other party for whatever reason, delivery will take place by written notice from the user to the other party;

 

 • 2 The risk of loss or damage to the items that are the subject of the agreement is transferred to the other party at the moment that these products are legally and / or actually delivered to the other party and thus under the control of the other party or of a the third party to be designated by the other party is brought or at the moment that the goods are ready for delivery, all this after the other party has been notified thereof in writing.

 

Article 17 Force majeure

 

 • 1 The parties are not obliged to fulfill any obligation if they are prevented from doing so due to a circumstance that is not due to gross negligence or intent on the part of the party relying on it, and neither by law, legal act or generally accepted views;

 

 • 2 Force majeure in these general terms and conditions is understood to mean, in addition to what is understood in this regard by law and case law, all external causes, foreseen or unforeseen, over which the user cannot influence, but as a result of which the user is unable to fulfill his obligations come. This includes work strikes in the user's business, traffic constraints, stagnation in deliveries by suppliers, power outages and computer outages;

 

 • 3 The user also has the right to invoke force majeure if the circumstance that prevents (further) fulfillment occurs after the user should have fulfilled his obligation;

 

 • 4 Parties can suspend the obligations under the agreement during the period that the force majeure continues. If this period lasts longer than two months, each of the parties is entitled to terminate the agreement without obligation to compensate damage to the other party;

 

 • 5 To the extent that, at the time of force majeure, the user has in part fulfilled his obligations under the agreement or will be able to fulfill them, and the part fulfilled or to be fulfilled is assigned independent value, the user is entitled to fulfill or to fulfill the part already fulfilled. part to be invoiced separately. The other party is obliged to pay this invoice.

 

Article 18 Intellectual property and copyrights

 

 • 1 Without prejudice to the provisions of these general terms and conditions, the user reserves the rights and powers for which the user is entitled under the Copyright Act and intellectual property law;

 

 • 2 The other party is not permitted to make changes to the goods, unless it follows otherwise from the nature of the goods delivered or otherwise agreed in writing;

 

 • 3 Any designs, sketches, drawings or advice created by the user in the context of the agreement remain the property of the user, regardless of whether these have been handed over to the other party or to third parties, unless agreed otherwise.

Article 19 Provisions regarding rental

 

Article I General

 

 • 1 The lessor undertakes to surrender further specified items for use to the tenant as the tenant undertakes to accept these items from the lessor for rent;

 

 • 2 The tenant undertakes to pay the agreed rent and the fees and costs ensuing from this agreement and to return the rented property after the end of the rental period, all this with due observance of the provisions below.

 

Article II The Rental Period

 

 • 1 The lease is entered into for a period determined by the parties, which starts 
  on the agreed delivery date and ends on the agreed 
  return date. The leased property must be returned in its entirety and in good condition to a location specified by the lessor;

 

 • 2 If the leased property is returned prematurely within the agreed rental period, the rent remains due over the entire agreed rental time;
 • 3 If the leased property is not collected by the lessee for any reason on the agreed delivery date, or the lessor is not able to deliver the leased property in a timely manner, insofar as the lessor has taken charge of the transport, the rental sum will nevertheless be paid over the entire agreed period, while the rented property is kept available for the account and risk of the tenant. If the tenant does not collect the rented property immediately after a demand, the landlord is entitled to dispose of it freely, while the agreed rent remains fully due;
 • 4 The lessor reserves the right not to extend this after the agreed rental period has expired;
 • 5 If the lease has been entered into for an indefinite period of time, the lease will end by written cancellation by one of the parties to the co-contracting party, with due observance of a notice period of 8 working days.

 

Article III

 

 • 1 The lessor ensures that the leased property complies with any applicable Dutch legal requirements;

 

 • 2 From the start of the rental period the rented property is made available to landlords storage or warehouse. The tenant has the right to inspect the rented property (to have it inspected). If the tenant does not exercise this right, the rented property is deemed to have been delivered in good condition, in full and in accordance with the agreement;

 

 • 3 If the lessor takes care of the transport, the lessee must ensure that the place of destination is properly and timely accessible for trucks and other means of transport to be used, the lessor and his are authorized to enter the place of destination and to unload the rented property there;

 

 • 4 The tenant is liable for any damage to the site or to goods on it or therein.

Article IV Risk

 

 • 1 During the entire rental period, the full risk - including transport risk - of 
  the rented goods is for the account of the tenant, regardless of which event, action or non-action would have caused any damage, therefore also in the event of force majeure. The renter is obliged to compensate all damage to the rented goods on the basis of new value;

 

 • 2 If any public land or land belonging to third parties is used during the rental period, the tenant is obliged to ensure that the person entitled gives the necessary permission or permit;

 

 • 3 The lessee indemnifies the lessor against all possible claims from third parties in connection with the rented goods.

 

Article V Use

 • 1 During the rental period, the tenant is obliged to use, maintain and protect the rented goods as a good tenant by nature and purpose against theft and damage;

 

 • 2 During the rental period, all necessary repairs are carried out by or on behalf of the lessor. The tenant may only have any repairs carried out by qualified personnel after prior written permission from the lessor, while only original parts may be used;

 

 • 3 Only repair costs as a result of normal wear and tear are at the expense of the lessor, so all costs as a result of overloading and / or improper use are at the expense of the lessee. Defects must immediately be reported to the lessor in writing. During the rental period, the lessor is at all times entitled to check the condition and method of use of the leased property. Tenant must grant immediate access to the rented property upon first request;

 

 • 4 Without the express written permission of the lessor it is not permitted to bring the rented property outside the Netherlands or to use, sell or sublet any third party, nor to transfer any right arising from the lease wholly or in part to third parties.

 

Article VI Re-delivery

 • 1 At the end of the rental period, the tenant is obliged to completely return the rented goods during office hours in the original and cleaned condition to the storage space or warehouse of the lessor or at the agreed return address, where the tenant will receive a receipt as proof of return;

 

 • 2 If the tenant does not comply with the obligation to return, the tenant will be liable for all resulting damage and costs, including loss of income of the lessor. The tenant is obliged under the same conditions to hand over all documents and accessories belonging to the rented property to the landlord at the time of return;

 

 • 3 If the tenant does not return the rented property on the agreed date, the lessor has the right to terminate the agreement without notice of default and without the intervention of the court and to have the rented property, wherever it is, immediately (again), the landlord's right to charge the hirer for the resulting damage. If this situation occurs, the lessor will immediately check the rented property for possible damage and defects. The lessor will immediately inform the lessee of its findings regarding the condition of the leased property and give it the opportunity to inspect the leased property;

 

 • 4 If the lessor takes care of the transport, the provisions of Article III.3 apply to this.

 

Article VII Liability

 

 • 1 During the rental period, the rented items are exclusively and entirely at the risk of the tenant;

 

 • 2 Landlord does not bear any further liability than stipulated in these conditions;

 

 • 3 The landlord is not liable for any damage suffered by the tenant or third parties as a result of force majeure, disorder in the landlord's business, default or delay in delivery, replacement or repair if these were necessary as a result of normal wear and tear of the rented goods. The lessor is also not liable for the assignments carried out by the driver / operator;

 

 • 4 Any liability of the lessor towards the tenant is limited to the amount paid out by the lessor's insurance with regard to this liability. Liability that goes beyond the aforementioned amount or liability that is not covered by insurance is expressly excluded;

 

 • 5 Any damage claims must be submitted to the lessor in writing immediately after the damage has arisen;

 

 • 6 The limitations of liability for damage included in these general terms and conditions do not apply if the damage is due to intent or gross negligence on the part of the lessor or his subordinates.

 

Article VIII Dissolution

Upon termination of the lease, the tenant is obliged to immediately return the rented property.

 

Article 20 Non-takeover of staff

 

During the term of the agreement, as well as one year after its termination, the other party will in no way whatsoever, subject to the permission of the user, employees of the user or companies to which the user has invoked the implementation of this agreement and who are (have been) involved in the implementation of the agreement, take it in service or otherwise let it work directly or indirectly for itself.

 

Article 21 Translations of these conditions

 

Only the Dutch version of these terms and conditions is authentic.

If a translation differs in any way, the Dutch text will prevail.

 

Article 22 Disputes

 

The court in the user's place of business has exclusive jurisdiction to hear disputes between parties. Nevertheless, the user has the right to submit the dispute to the competent court according to the law or to an Arbitration Board.

 

Article 23 Applicable law

 

Dutch law applies to every agreement between the user and the other party. The Vienna Sales Convention is expressly excluded.

 

Article 24 Deposit conditions

 

These general terms and conditions have been filed at the office of the Chamber of Commerce in Enschede under number 06025157.

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.